WITAMY
wtorek, 05 lipca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Stypendia Pomostowe 2015/2016

Komisja stypendialna FEP w Łodzi przyznała stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2015/2016Natalii Twardowskiej i Alicji Atlak.

Gratulujemy !!!


Ogłoszenie

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016. 

Segment II skierowany jest do maturzystów z 2015, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 

- ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015r. i być maturzystą z 2015r.,
- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś: 
posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIV edycji Programu


(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem". W tym celu do 20 lipca 2015r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko:               …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Kilka informacji o sobie:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015r.: ................................

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 24 lipca 2015r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Formularze online

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 - Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7B
09-402 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.